CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ bảy, 1/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 3723

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN

THÔNG BÁO I. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021: Nguyện vọng 1: 30,75 Nguyện vọng 2: 32.25 II. Thời gian xỏc nhận nhập học: Xác nhận nhập học trực tuyến: - Thời gian: 14h00, 3/8/2020 đến 5/8/20. - Hình thức: Học sinh có thể tự xác nhận nhập học trực tuyến hoặc đến trường để xác nhận nhập học trực tiếp.

III. Thời gian nộp hồ sơ nhập học:

Đợt 1: Từ 14h00’, ngày 03 tháng 08 năm 2020 đến 17h00’, ngày 05 tháng 08 năm 2020.

 + Sáng từ 8h00’ đến 11h00’                          + Chiều từ 14h00’ đến 17h00

            Đợt 2: Từ ngày 12 tháng 08 năm 2020 đến ngày 15 tháng 08 năm 2020.

                         + Sáng từ 8h00’ đến 11h00’                          + Chiều từ 14h00’ đến 17h00

           + Lưu ý: Học sinh nên nộp hồ sơ vào đợt 1 từ 3/8/2020 đến 5/8/2020.

III. Hå s¬ nhËp häc: 01 tói hå s¬ (häc sinh tù chuÈn bÞ tói hå s¬) gåm:

            1. GiÊy b¸o kÕt qu¶ tuyÓn sinh vµo líp 10 n¨m häc 2020-2021.

2. Bản sao giấy khai sinh (Trích lục bản sao)

3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với học sinh vừa tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020) do cơ sở giáo dục cấp;

4. Bản chính học bạ THCS;

5. Bản phôtôcoppy sổ hộ khẩu (phải có bản chính để đối chiếu); trường hợp học sinh hoặc cha mẹ học sinh chưa có hộ khẩu chính thức phải có Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập nhập khẩu của Công an cấp quận huyện. Lưu ý: Hộ khẩu phải là hộ khẩu thường trú tại Hà Nội

6. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

IV. Tiêu chí xét tuyển lớp chất lượng cao              

     + Căn cứ vào điểm xét tuyển: Học sinh có điểm xét tuyển từ 37.5 điểm trở lên được xét tuyển vào các lớp chất lượng cao theo nguyện vọng.

     + Điểm cộng: Học sinh đạt giải cấp TP (Giải nhất: cộng 4 điểm; Giải nhì cộng 3 điểm; giải 3 cộng 2 điểm; giải khuyến khích cộng 1 điểm). Học sinh đạt giải cấp Huyện môn văn hóa, giải cấp TP các hoạt động khác Ban tuyển sinh xem xét cụ thể. (Chú ý: Học sinh nộp bản photocopy các giấy chứng nhận trên nếu có).

      Điểm xét lớp chất lượng cao:

- Lớp Toán Lý,Hóa= Điểm thi môn Toán x3 + Điểm xét tuyển+điểm cộng (nếu có) xét từ cao xuống thấp.

- Lớp Toán,Lý,Anh= Điểm Toánx2+ Điểm Anh+Điểm xét tuyển+điểm cộng (nếu có) xét từ cao xuống thấp

- Lớp Toán,Văn,Anh=(Điểm Toán+ Văn+Anh)+Điểm xét tuyển+điểm cộng (nếu có) xét từ cao xuống thấp

V. Ngµy tËp trung häc sinh nhËn líp:   7h00’, thø 6 ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2020.

VI. Ngµy häp Cha mÑ häc sinh:  7h30’, Chñ nhËt  ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2020.

Chó ý:

- C¸c em häc sinh tróng tuyÓn vµo tr­êng lµm ®¬n xin (theo mÉu) vµo c¸c líp theo nguyÖn väng. Nhµ tr­êng sÏ xÕp líp theo nguyÖn väng cña HS. Thêi gian nép ®¬n xÕp líp cïng víi hå s¬ nhËp häc.

- C¸c em häc sinh khi nhËp häc, nhËn ®¬n tói hå s¬ tõ ban tuyÓn sinh sau ®ã ®iÒn ®Çy ®ñ th«ng tin vµo tói hå s¬ vµ ®Ó toµn bé hå s¬ nhËp häc vµo trong tói, s¾p xÕp hå s¬ theo tr×nh tù tõ môc 1 ®Õn môc 6.  Nép hå s¬ cho ban tuyÓn sinh nhµ tr­êng.

Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Hiệu trưởng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105